รักเพื่อน  เคารพพี่  ดูแลน้อง  บูชาครู


 

              

พันเอก ชัยชนะ  นาคเกิด

 

                 เป็นคนกรุงเทพฯ  เกิดเมื่อ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๐๒  

เป็นลูกคนโต ในจำนวน ๕ คน ของคุณพ่อ อนันต์  คุณแม่ ประไพ  นาคเกิด

ประวัติการศึกษา

-          ระดับประถมศึกษา  เข้าเรียนที่โรงเรียน เทศบาลสุเหร่าสามอิน  ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๗

สนใจกีฬาฟุตบอล และกีฬาแบดมินตัน ของเทศบาล ได้รับรางวัลประเภท ชายคู่  และมีความฝันว่าอยากจะเป็นนัก

ฟุตบอล เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงไปสอบเข้า โรงเรียน ปทุมคงคา   ซึ่งมีชื่อเสียงด้านฟุตบอล

มาก ผลปรากฏว่าสอบเข้าเรียนได้ ในรุ่นที่ ๗๔  หมายเลขประจำตัว ๑๓๒๐๔  แต่ทดสอบฟุตบอลไม่ติดทีม

โรงเรียน

-          เรียน ปทุมคงคา ด้วยความภาคภูมิใจ สนุกสนาน อบอุ่น เป็นเวลา ๓ ปี เมื่อจบ ม.ศ. ๓ ปี ๒๕๑๙

สอบเข้า โรงเรียน เตรียมทหาร ได้เป็นรุ่นที่ ๑๙ เรียนเตรียมทหาร  ๒ ปี  เลือกเข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อย พระจุล

จอมเกล้า เป็นรุ่นที่ ๓๐

          -      หลังจากจบโรงเรียนนายร้อย เมื่อปี ๒๕๒๖ ได้ติดยศ ร้อยตรี  มีโอกาสได้รับการศึกษาตามหลักสูตร

ทางทหารอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลัก ชุดที่ ๖๙ และได้ศึกษาปริญญาโท

หลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ( ทางทหาร ) ที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ด้วย       

 

ประวัติการทำงาน

-          หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย จปร. เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับยศ ร้อยตรี บรรจุเข้า

รับราชการครั้งแรกที่ กรมรบพิเศษที่ ๑ ( พลร่มป่าหวาย ) จ. ลพบุรี  อยู่ทำงานที่ลพบุรีได้เพียง ๑ ปี ก็ออกปฏิบัติ

ราชการสนามชายแดน ในพื้นที่จังหวัด พิษณุโลก, ปราจีนบุรี, บุรีรัมย์, สุรินทร์ และศรีสะเกษ เป็นเวลา ๗ ปี

-          ในปี ๒๕๓๗ ได้กลับมา ทำงานที่ จ.ลพบุรี อีกครั้งในตำแหน่ง รองผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ ๑

กรมรบพิเศษที่ ๑ และได้เป็น ผู้บังคับกองพันรบพิเศษที่ ๑  ในปี ๒๕๓๙

-          ในปี ๒๕๔๑  ได้มีโอกาสทำงานที่ กรุงเทพฯ โดยทำหน้าที่เป็นฝ่ายเสนาธิการและหัวหน้าชุด

รักษาความปลอดภัย   พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  ผู้บัญชาการทหารบก  ทำงานในหน้าที่จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ 

กลับไปทำงานที่ จ.ลพบุรี อีกครั้ง ในตำแหน่ง รองผู้บังคับการ กรมรบพิเศษที่ ๑

-          ในปี ๒๕๔๗  ปรับย้ายเป็น รองผู้บังคับการ กรมรบพิเศษที่ ๓  และได้มีโอกาสไปปฏิบัติหน้าที่

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้เลื่อนตำแหน่ง เป็น  ผู้บังคับการ กรมรบพิเศษที่ ๓ เมื่อ ๑๔ พ.ค. ๒๕๔๗ 

ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่

-          เมื่อ ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙  เกิดการปฏิวัติขึ้น  ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้เข้ามาปฏิบัติงานใน กทม. เป็น

เวลาเกือบ ๒ ปี  ต่อมาเมื่อ เม.ย. ๒๕๕๑  หลังจากดำรงตำแหน่ง  ผู้บังคับการ กรมรบพิเศษที่ ๓  ได้ ๔ ปี ได้ถูก

ปรับย้ายเป็น เสนาธิการกองพลรบพิเศษที่ ๑  จนถึงปัจจุบัน

 

ความรู้สึกในรั้ว น้ำเงิน ฟ้า

         -       วันแรกที่เข้าไปอยู่ ในรั้ว น้ำเงิน ฟ้า   ภาคภูมิใจในสถานที่ของโรงเรียนที่กว้างขวาง  มีสนามฟุตบอล

มาตรฐาน  และที่ประทับใจคือ ถูกบีบบังคับจากสถานการณ์ ให้รับหน้าที่เป็น หัวหน้าตอน ๑๑

         -        เพื่อนสนิทตอนเรียน มีหลายคน  เช่น  เลิศสรรพ์ เมฆสุต,  ธนฤทธ์ พยัตตานนท์, บุญชัย   ตั้งลิตานนท์,  

สมพงษ์ ประเวศจินดา, เทวมิตร แก้วสุข, นิวัฒน์ชัย สมจิตร, จัตวา เตชะโกสิต                         

          -        เรื่องผาดโผนกับลูก  น้ำเงิน ฟ้า เป็นของคู่กันอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะเป็นหลบระเบิดพลาสติค หลังแข่ง

ฟุตบอล หรือ เล่นไพ่ในป่าช้าวัดธาตุทอง  ( เปิดเผยมากคงไม่ดี )

          -      ผมประทับใจและระลึกถึงบุญคุณของคุณครูทุกท่านที่ได้กรุณาพร่ำสอน อบรมผม ทั้งด้านวิชาการ และ

ความประพฤติ  ถ้าไม่มีพวกท่านก็ไม่มีผม ในวันนี้  ผมมักพูดกับเพื่อนๆ หรือ ผู้ใต้บังคับ บัญชา เสมอว่า ผมเป็น

ผลิตผล ของโรงเรียนปทุมคงคา, โรงเรียนเตรียมทหาร, โรงเรียนนายร้อย จปร. และ พลร่มป่าหวาย  การที่ผม

ประสบความสำเร็จในการทำงานก็เนื่องจาก เบ้าหลอมของสถาบันดังกล่าวข้างต้น

         -      ความประทับใจในโรงเรียนปทุมคงคา คือ แหล่งหล่อหลอมสุภาพบุรุษลูกผู้ชาย, แหล่งผลิตนักฟุตบอลที่มีคุณค่า

          -     วิชาที่เรียน ชอบทุกวิชา

         -       ฝากถึงน้องชาวปทุมคงคา  น้องๆ มีโอกาสมาอยู่ในสถาบันที่มีศักยภาพสามารถสร้างให้น้องประสบ

ความสำเร็จ ตามที่น้องปรารถนาได้  อยู่ที่ตัวน้อง ว่าน้องจะใช้โอกาสที่น้องมีอยู่ได้ดีเพียงใด  

 

 

 

 

 

คุณเข้ามาชมเป็นคนที่ Website counter