รักเพื่อน  เคารพพี่  ดูแลน้อง  บูชาครู เชิดชูสถาบัน


 

     

หลักการและเหตุผล

                ในแต่ละปี มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปทุมคงคาเป็นจำนวนมาก  นักเรียนเก่าจำนวนมากยังไม่ทราบถึงบทบาทในฐานะของสมาชิกของสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา และข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน และสมาคมฯ  ทำให้นักเรียนเก่าขาดการติดต่อกัน ปัจจุบัน มีนักเรียนเก่าหลายท่านได้ติดต่อสอบถามที่สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคาเกี่ยวกับที่อยู่ของเพื่อนร่วมรุ่น  แต่สมาคมฯยังไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ดังนั้น กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคามีความเห็นว่าจะต้องทำระบบฐานข้อมูลของนักเรียนเก่าเพื่อจะสามารถติดต่อสื่อสาร และส่งข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงเรียนปทุมคงคา  สมาคมนักเรียนเก่าฯ รวมทั้งสมาชิกนักเรียนเก่าทุกท่าน

                นอกจากนี้ สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา ได้รับคำแสดงความห่วงใยจากนักเรียนเก่าเกี่ยวกับคุณภาพทางการศึกษา และชื่อเสียงของโรงเรียน โดยเฉพาะด้านกีฬาฟุตบอล ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคาได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งกิจกรรมในทุกๆ ด้านซึ่งใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมาก  ซึ่งสมาคมฯ ต้องพยายามระดมทุนจากการทำกิจกรรมต่างๆ  แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับการสนับสนุนโรงเรียน

                ในวาระที่โรงเรียนปทุมคงคา ได้ดำเนินการอบรม และให้การศึกษากับนักเรียนมาจนครบ 111 ปี สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา จะดำเนินการทำฐานข้อมูลของนักเรียนเก่าให้ทันสมัย และสนับสนุนโรงเรียนในการสร้างชื่อเสียงทั้งในด้านการศึกษา และ กีฬา จึงขอความอนุเคราะห์นักเรียนเก่าในการสมัครเป็นสมาชิกและขอรับการสนับสนุนรายปีละ 200 บาท   เพื่อเป็นกองทุนในการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนปทุมคงคาอันเป็นที่รักของชาวเลือด น้ำเงิน ฟ้า ต่อไป

              ถ้าจะสมัครเป็นสมาชิกรายปี กรุณากรอกข้อมูลใบสมัครสมาชิกรายปี แล้วโอนเงินค่าสมาชิกปีละ 200 บาท(สองร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเอกมัย ชื่อบัญชี สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา เลขที่ 014-1-26313-4 ส่งเอกสารและสำเนาใบฝาก มายังสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา 920 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือส่ง Fax มาที่ 02-392-0368 เวลาราชการ 02-711-1539 นอกเวลาราชการ  ทางสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคาจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินค่าสมาชิก  กลับมายังท่านที่ส่งเอกสารให้สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคาเท่านั้น เพื่อจะได้จัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และจะได้สามารถเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารของสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคาต่อไปในอนาคต

ติดต่อสอบถามที่

ฝ่ายกิจกรรมสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา

นายสมบูรณ์  ผาติพิพัฒน์  โทร 081-647-3033

นายประกาศิต  แสงทอง    โทร 081-665-6978

 

        

 

 

ตัวอย่างใบสมัครสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา

 

                                                                                                                        (สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก)

                                                                                                                                        เป็นสมาชิกอันดับที่.......................

                                                                                                                                       เมื่อวันที่.......................................

                                                                                                                                         ลงชื่อ..........................นายทะเบียน

 

ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา

                                                     เขียนที่......................................................

                                     วันที่.............เดือน............พ.ศ.  .............................

          ข้าพเจ้า....................................................................................เกิด วันที่......................เดือน......................พ.ศ. ...............

อายุ............ปี  อาชีพปัจจุบัน..................................................................ตำแหน่ง.......................................................................

สำนักงาน....................................................................................................................................................................................

............................................................................................โทรศัพท์............................................โทรสาร................................

ที่อยู่ปัจจุบัน..................................ตรอก/ซอย....................................ถนน...............................แขวง/ตำบล..............................

เขต/อำเภอ...........................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์..........................................................

โทรศัพท์.............................................โทรศัพท์มือถือ..........................................โทรสาร........................................................

E-mail…………………………………………เว็บไซด์....................................................................................

           ข้าพเจ้าเข้าเป็นนักเรียนปทุมคงคาเมื่อปี พ.ศ. ..........................ระดับชั้น................................เป็นรุ่นที่...........................

จบการศึกษาปี พ.ศ. .........................มีเพื่อนร่วมรุ่นที่ยังติดต่อได้อยู่คือ

1....................................................................................................โทรศัพท์...............................................................................

2....................................................................................................โทรศัพท์...............................................................................

           ขอสมัครเป็นสมาชิก”สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา” ประเภท  รายปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  พร้อมกันนี้ได้ส่งค่าบำรุง

เป็นเงิน......................................................................................ถูกต้องตามระเบียบแล้ว

 

 

 

                                                                                                      ลงชื่อ.........................................................................ผู้สมัคร

                                                                                                      (........................................................................................)

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

                          ได้ตรวจสอบแล้วว่า........................................................................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง   จึงรับเป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคาได้ตั้งแต่วันสมัครเป็นต้นไป

                                                                                                   

 

                                                                                                   ลงชื่อ................................................................เลขานุการ

                                                                                                                           (...............................................................................)

 

 

โหลดใบสมัคร

 

หมายเหตุ ถ้าต้องการใบสมัคร แจ้งความจำนงไปที่ jatawa@hotmail.com จะส่งให้ทางอีเมล์ หรือโทร 0816487186

จะส่งให้ทางไปรษณีย์ ถ้าสะดวกไปที่สมาคมนักเรียนเก่าปทุมคงคา สมัครกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้ในเวลาราชการ

ส่วนเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ กำลังหาอาสาสมัครนักเรียนเก่ามาช่วยกันอยู่ เมื่อพร้อมจะแจ้งให้ทราบ

 

 

คุณเข้ามาชมเป็นคนที่ Website counter